Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
www.karolinawilbik.com
Obowiązuje od: 01 grudnia 2021

Dbam o Twoją prywatność. Zbieram i przetwarzam Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

§1
Tożsamość administratora danych

 1. Właścicielem www.karolinawilbik.com i administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą Sztuka Doświadczania Siebie, www.karolinawilbik.com jest Karolina Wilbik z siedzibą pod adresem: Ilmmuensterstrasse 63a, 80686 Monachium, adres poczty elektronicznej: contact@karolinawilbik.com. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2
Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  a) Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.karolinawilbik.com za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (blog, sklep on-line), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia na produkty i towary (sklep on-line), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), umówić się na konsultację lub wizytę (zapisy online).
  b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: www.karolinawilbik.com Ilmmuensterstrasse 63a, 80686 Monachium.
  c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie.
  d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3
Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach: [usuń te, które nie występują w Twoim przypadku] a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc. b) rejestracji i założenia konta w Serwisie, c) udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, d) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, e) marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, która następuje poprzez zapisanie się na Newsletter lub zapisanie sesję RTT f) wysyłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, g) wysłania opinii o usługach i produktach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, jak [np. Opineo, Ceneo, etc,.] za zgodą osoby, które dane dotyczą, h) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, i) tworzenie statystyk strony internetowej, j) administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram @sztukadoświadczaniasiebie) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Użytkownikiem, kierowania do Użytkownika treści marketingowych.
 2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

§4 Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu/ Sklepu danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest to, iż jest ono niezbędne do wykonania umowy. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane są na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratorów polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Ciążący na Administratorze obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością, prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu przez Administratora danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. Prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik zdecyduje się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawi swoje dane na platformie zarządzanej przez Administratora, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem
 9. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami..

§5
Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez dobrowolne:
  a) wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  b) wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  c) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,
  d) wypełnienie formularza Identyfikacyjnego i Wstępnego,
  e) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  f) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§6 Zakres przetwarzanych danych

  1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: a) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres e-mail, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, b) prowadzenie marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratorów, w tym za pośrednictwem korespondencji e-mailowej typu newsletter: imię, adres e-mail, c) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, d) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login, e) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, f) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, g) przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, etc. h) wypełnienie formularza Identyfikacyjnego i Wstępnego: adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, imię i nazwisko, wiek, listę problemów, opis symptomów, etc. i) prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych i mediacyjnych, j) obsługa reklamacji i roszczeń wynikających z uprawnień z tytułu rękojmi.

§7
Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane w oparciu o wiadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), tj.:
  a) przez okres trwania zawartej umowy,
  b) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
  d) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.
  e) udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych,

§8
Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: [usuń te, które nie występują w Twoim przypadku]
  a) hostingu strony www,
  b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
  c) prowadzenia obsługi księgowej,
  d) prowadzenia obsługi biurowej,
  e) brokera usług kurierskich,
  f) droppshippingu i obsługi zamówień.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do podmiotów trzecich, tj. Stany Zjednoczone Ameryki w celu automatyzacji newslettera, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych do państw trzecich.” np. Mailchimp.

§9
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  a) prawo do informacji,
  b) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  c) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  d) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  f) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  g) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.
 3. Skontaktuj się z Administratorem, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw (contact@karolinawilbik.com)).
 4. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§9
Bezpieczeństwo danych

 1. Dane wrażliwe pozyskiwane z Formularza Wstępnego i Identyfikacyjnego są przetrzymywane na dysku sieciowym zabezpieczonym bardzo mocnym hasłem, a logowanie do niego wymaga weryfikacji dwuetapowej.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, poufność przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

§11
Wtyczki społecznościowe

 1. Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.
Shopping Cart